Algemene voorwaarden

Uitvoering van de opdracht 

 • MASVIAS bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Ik zal mijn werkzaamheden naar inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach verwacht mag worden.
 • MASVIAS kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
 • Indien MASVIAS derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal ik daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming is bereikt. 

Geheimhouding 

 • MASVIAS verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de sessies tenzij opdrachtnemer een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft.
 • Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan opdrachtgever. 
 • MASVIAS is gerechtigd om de casus anoniem voor te leggen in een intervisiegroep met vakgenoten om meer duidelijkheid te krijgen over de juiste begeleiding.

Investering en betalingsvoorwaarden

 • De actuele tarieven voor coaching staan vermeld op de website www.masvias.nl
 • Tariefwijzigingen worden minimaal een maand van te voren aangekondigd. Voor de dan lopende trajecten zullen de tarieven niet worden aangepast.
 • Iedere verstuurde factuur dient 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. De opdrachtgever dient het bedrag over te maken op IBAN: NL22RABO0341284653
 • Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Bij het uitblijven van betaling is MASVIAS gerechtigd de verdere begeleiding op te schorten. 

Annuleren of verplaatsen van een afspraak

 • Het kan voorkomen dat een afspraak niet door kan gaan. Dit wil ik graag minimaal 24 uur van tevoren weten. Wordt de afspraak binnen 24 uur afgezegd dan breng ik 50% van het (afgesproken) tarief in rekening. Komt je niet opdagen dan wordt 100% van het (afgesproken) tarief in rekening gebracht. 

Terugvordering gemaakte kosten

 • Per zorgverzekeringsmaatschappij zijn de regels m.b.t. vergoedingen verschillend. Het is raadzaam om vooraf contact op te nemen met je zorgverzekeringsmaatschappij